Danskerne skylder 104 millarder til det offentlige: Nu vil skatteministeren forenkle inddrivelsen

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har fredag sendt ti initiativer til en mere enkel skatteinddragelse i høring.
Ti konkrete initiativer skal gøre det nemmere at inddrive danskernes gæld til det offentlige. Det betyder blandt andet, at socialt udsatte mister muligheden for at få eftergivet gæld. Se alle initiativerne her. 
Reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige skal være mere enkle, mener skatteminister Karsten Lauritzen (V) og samtlige partier i Folketinget. Fredag har han derfor sendt ti konkrete forslag i høring.

“Vi er godt i gang med at bygge et nyt system til at inddrive gæld. Men det er en afgørende læring fra det kuldsejlede EFI-system, at hvis lovgivningen skal være velfungerende og klar til de nye digitale systemer, vi udvikler, så skal den være mere enkel,” siger skatteministeren.

It-systemet EFI blev skrottet, efter at det blev konstateret, at det ikke virkede ordentligt. Det har betydet, at skattevæsnet inddriver borgernes gæld til det offentlige delvist manuelt, indtil et nyt system er på plads, og imellemtiden er den offentlige restance vokset til 104,3 milliarder kroner ifølge den seneste opgørelse fra oktober sidste år.

Særordning for socialt udsatte ændres

Ét af skatteministerens ti initiativer er en ændring af en særregel, som socialt udsatte har kunnet benytte til at få eftergivet deres gæld. Reglen har været en del af en forsøgsordning, der er kørt i knap ti år, men den er for besværlig at administrere, mener ministeren.

“Det er ikke lykkedes at få en ordning, der er til at administrere, og som man kan digitalisere. Derfor er der meget få socialt udsatte, der har fået gavn af den,” siger Karsten Lauritzen.

For at kunne benytte sig af særreglerne, skal man eksempelvis være kommet i arbejde eller under uddannelse. Man kan altså ikke søge om at få eftergivet sin gæld til det offentlige, hvis man er på kontanthjælp.

Det er politikernes plan at lave nye og bedre regler, som skal være mere målrettet de socialt udsatte. Men Karsten Lauritzen erkender, at der vil være en periode uden en særordning for gruppen.

“Det kommer til at ramme nogle enkelte i en kort periode, for at vi kan hjælpe mange flere til sidst,” siger skatteministeren.

Rådet for Socialt Udsatte kritiserer beslutningen om at droppe den nuværende ordning uden at have en ny på plads.

“Det virker lidt mærkeligt, at man bare ophæver den og håber på det bedste i de kommende år i forhold til at finde på noget bedre,” siger formand Jann Sjursen.

Fakta: Skatteministerens ti initiativer

De ti initiativer til en mere enkel skatteinddrivelse er inddelt i tre hovedkategorier: Digitaliserbare regler, enklere regler for forældelse og mere pålidelig data.

 

Klarere og digitaliserbare regler

 1. Klarere regler for fradrag af pensionsindbetalinger ved betalingsevnevurdering.
  Der gives bemyndigelse til at fastsætte klare og digitaliserbare regler om, hvordan pen- sionsindbetalinger skal indgå ved beregning af betalingsevnen.
 2. Klarere regler for håndtering af negative korrektioner ved lønindeholdelse
  Klarere regler for håndteringen af de situationer, hvor en arbejdsgiver nedsætter et be- løb, der er indberettet til Gældsstyrelsen, og som indgår i en lønindeholdelse.
 3. Klarere regler ifm. skyldnerskifte ift. CPR- og CVR-skyldnere
  Gældsstyrelsen må fortsætte inddrivelsen efter et skyldnerskifte, når den nye skyldner har fået mulighed for at foretage en frivillig betaling.
 4. Ophævelse af forsøgsordning om eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper
  Forsøgsordningen ophæves. Samtidig undersøges det, hvordan de gældende regler for eftergivelse af gæld kan forbedres og i højere grad målrettes socialt udsatte grupper.

Enklere regler for forældelse

 1. Forenkling af forældelse efter bortfaldsregler
  Bortfaldsreglerne i seks særlove præciseres, så det alene er forældelsesloven, der gælder, hvis et tilbagebetalingskrav kommer under inddrivelse.
 2. Foreløbig afbrydelse af forældelsen, når fordringer modtages til inddrivelse
  En gældspost kan tidligst forældes, 3 år efter den er modtaget til inddrivelse i Gælds- styrelsen.
 3. Indførelse af regler for forældelse af renter og gebyrer
  For at undgå afskrivning af visse opkrævningsrenter og -gebyrer fastsættes regler om, at disse renter og gebyrer skal anses for selvstændige krav i relation til deres forældelse for at undgå problemer med håndtering af accessorisk forældelse (hvor en rente eller et gebyr forældes, hvis det hovedkrav, de vedrører, forældes).

  Mere pålidelige data

  1. Klarere regler for afviklingsmodenhed ved modregning og lønindeholdelse
   Gældsstyrelsen kan træffe afgørelse om lønindeholdelse og modregning, så snart en gældspost er modtaget til inddrivelse, dvs. uden at skulle oplyse sidste rettidige beta- lingsdag.
  2. Klarere og enklere regler ved tilsigelse – udlægsforretninger
   Gældsstyrelsen må bruge data fra gældsposter til automatisk at generere forkyndelser ved tilsigelse i forbindelse med udlægsforretninger, dvs. uden at redegøre udførligt for kravets grundlag og uden at redegøre for sidste rettidige betalingsdag. Skyldner vil fort- sat have mulighed for at få supplerende oplysninger om gældsposten.
  3. Klarere regler for restanceinddrivelsesmyndighedens undersøgelsespligt ved modtagelse af fordringer Ved begrundet mistanke om fejl i data kan Gældsstyrelsen isolere og sende gældsposter retur til offentlige fordringshavere, som selv skal rette fejlen i data.

Kilde: Skatteministeriet

AK/ritzau/