Finanslov: Kulturpenge skal styrke det danske og det lokale

Partierne bag finansloven vil med en bevilling på ialt 160 millioner kroner passe bedre på de danske vikingeskibe. (Foto: Ritzau/ Scandpix)

Dansk kultur skal styrkes, derfor har Regeringen og Dansk Folkeparti afsat beløb i finansloven for 2019 til kultur, der gavner bredt og især børnene.

Lene Vind, [email protected]

Fokus i den netop indgåede finanslov for 2019 er, at kulturen skal ud til hele landet. Og det sker mest effektivt ved at bringe kulturen ned i børnehøjde og integrere den i folkeskolerne. Derfor får projektet ‘Kend dit land’ som NB-Økonomi tidligere har skrevet om, i alt 72,9 mio. kroner i perioden 2019-2022.

Alle skoleelever i 4. klasse skal hermed på bustur for at lære Danmarks historie, kultur og natur bedre at kende. Dansk Skoleidræt for også et tilskud på 2 mio. kroner årligt i finanslovsperioden.

Både scenekunsten og orkestermusikken skal også ud i hele landet til glæde for børn og voksne, derfor bliver der tilført 112 mio. kroner til dette formål. En del af tilskuddene går til alle landsdelsorkestre i Danmark.

De kunstneriske uddannelser er der også enighed om at styrke i flg. lovteksten, derfor afsættes i alt 40 mio. kroner i perioden 2019-2022.

Udstillingerne skal være brede

For de midler, som er afsat til kulturområdet, er det tydeligt, at regeringen og Dansk Folkeparti prioriterer landets historie og kulturarv højt. Rigsarkivets formidlingsindsats øges med i alt 4,5 mio. kroner, og statslige museer får i alt 33 mio. kroner til at åbne udstillinger for bredere publikumsgrupper, styrke formidlingen og opprioritere bevaringen af den danske kulturarv.

Bredden sikres også ved at give bedre biblioteksservice for universiteterne, så der er adgang til de relevante materialer. Det Kongelige Biblioteks universitetsfunktion og samarbejde med universitetsbibliotekerne tildeles 58,5 mio. kroner i perioden 2019-2022.

“Viden er en af demokratiets hjørnesten”, skriver Regeringen og Dansk Folkeparti i finanslovsaftalen, derfor er adgangen til autoritativ viden vigtig. Den Store Danske encyklopædi bør opdateres og ajourføres, og til det arbejde er afsat 23 mio. kroner i perioden 2019-2022.

Populær kulturarv

En vigtig kulturarv er Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som får 10 mio. kroner de næste par år til at undersøge mulighederne for den mest hensigtsmæssige opbevaring af vikingeskibene. Og i forlængelse af denne bevilling, kommer et statslig tilskud i 2021 og 2022 på i alt 150 mio. kroner til et nyt museum, som gives under forudsætningen af, at museet selv skaffer ekstern finansiering.

Bevaringsforhold og tilstanden af kulturarvsgenstande på museerne er i det hele taget et fokuspunkt, og parterne har afsat 5 mio. kroner i 2019 til bevaring og digitalisering af kulturarven.

En anden populær historisk tidsperiode er 2. verdenskrig, og Nordjyllands Museum har planer om at åbne den atombombesikre bunker REAGAN Vest for offentligheden i 2022. I finansloven er der afsat 10 mio. årligt i 2019 og 2020.

Der er også enighed om, at der etableres et museum i Varde for formidling af historien om tyske krigsflygtningen efter 2. verdenskrig. Museet får 10 mio. kroner i alt i 2019-2002.

Også Nationalmuseets mønt- og medaljesamling får midler, så samlingen af danske og udenlandske betalingsmidler kan bevares, digitaliseres og formidles. I alt 2, 5 mio. kroner får museet at arbejde med i 2019-2022.

Finanslovsparterne er desuden enige om at tilføre midler til museer i hele landet. Der afsættes derfor 10 mio. kroner  årligt i 2020-2022 til en reserve til statsanerkendte museer. Reserven kan f.eks. anvendes til en overgangsordning i forbindelse med en reform af museumsområdet.

Jubilæumsfejringer

Både fejringen af Dannebrogs 800 års-jubilæum i 2919 og 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 2020 bliver tilgodeset i finansloven. Fejringen af Dannebrog har udløst en bevilling på 3 mio. kroner. Det fremgår ikke, hvordan midlerne skal bruges; det skal drøftes med blandt andre Danmarks-Samfundet.

Der er allerede afsat 8 mio. kroner til Genforeningsjubilæet, hvoraf de 6 mio. kroner er til rådighed i 2018. Nu bliver der i 2019 afsat yderligere 2,5 mio. kroner til restaurering af Dybbøl Mølle.

Andre indsatser

Øvrige modtagere på finansloven er Danske Taler, som løbende indsamler og formidler danske taler. Pengene afsættes til at understøtte samlingen og formidlingen af talerne. Der afsættes 0,8 mio. kroner årligt i perioden.

Danske computerspil skal også styrkes, derfor er der afsat i 5 mio. kroner i 2019 til formålet.

Dansk kunst og kultur skal fremmes i udsatte boligområder og i alt er der afsat 5 mio. kroner årligt i 2019-2022 til denne indsats.

Dansk Sprognævn får 2 mio. kroner i perioden til at styrke deres indsats inden for sprogteknologi.

Handicappedes muligheder skal der arbejdes mere med, og til det arbejde er der afsat i alt 4,5 mio. kroner.

Klima-dagsordenen har også sneget sig ind på kulturområdet og Folkehøjskolerne får i alt 12 mio. kroner til miljø- og energiforbedringer på de danske folkehøjskoler.

Til mindre initiativer uden nærmere angivelse af formålet får Akademiraadet og Statens Værsteder for Kunst – begge i København – 0,6 mio. kroner i alt i perioden 2019-2022.

Her der de samlede bevillinger på kulturområdet.

Læs også Aftalen om finansloven for 2019