Her er de kommuner, som vil vinde mellem en halv og en hel milliard på effektiv CPR-kontrol

Del artiklen:
Esbjerg er en af de kommuner, som har ført CPR-registeret efter reglerne, og derfor vil kommunen få et betydeligt beløb i ekstra udligning, hvis alle landets kommuner lever op til indskærpede krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Det er især landkommuner med få indvandrere, som vil vinde på en bedre CPR-kontrol, mens taberne er de store bykommuner og landkommuner med store globale virksomheder. Kommuner med effektiv kontrol vinder, når alle kommuner opgiver korrekte indbyggertal.

Af Arne Ullum, [email protected]

Ud fra de tilgængelige tal tyder det på, at omkring 55-60 kommuner kan se frem til at få flere penge i kommunal udligning og tilskud, når alle kommuner begynder at leve op til CPR-lovens krav om effektiv kontrol med ikke mindst udlændinges ophold i Danmark.

Helt generelt følger skævheden i udligningen på grund af mangelfuld CPR-kontrol langt hen ad vejen den skævhed, som opstod på grund af manglende registrering af udlændinges uddannelse. Det skyldes, at fejlregistreringerne især har gavnet kommuner med relativt mange indvandrere, mens kommuner med relativt få indvandrere helt enkelt også har haft relativt færre fejlregistererede.

Her er de mest sikre vindere:

Blandt de mest sikre vindere er der to grupper af kommuner, som allerede har en effektiv CPR-kontrol.

Det er først og fremmest de kommuner, som allerede i dag systemtisk kontrollerer udlændinge, som ikke har haft indkomst i en længere periode.

En betydelig del af de kommuner er blandt de cirka 30 kommuner, der har mulighed for at modtage særligt udligningstilskud for faldende folketal, og som derfor i modsætning til andre kommuner har haft et økonomisk incitament til at undgå fejlregistrerede borgere. I den her gruppe er kommuner som eksempelvis Assens, Ballerup, Kerteminde og Varde.

Frederiksberg og Gentofte kommuner indtager en særlig rolle blandt de kommuner, der har haft økonomisk incitament til at føre systematisk kontrol. Begge kommuner har gennemført en relativ omfattende oprydning af deres CPR-registere i hhv. de seneste to år og det seneste år, og har derfor “udrejst” en stor antal udlændinge “før indeværende år”, som det hedder i CPR-sproget.

De to kommuner vil fremadrettet opleve, at de i 2020 på den ene side mister en stor del af den udligning, som de til og med i år har fået for meget til de fejlagtigt registrerede borgere, men til gengæld vil de i 2020 og formentligt også 2021 få tilskud for faldende folketal.

I takt med at alle kommuner indfører en effektiv CPR-kontrol, vil de to kommuner få en del af den udligning, som de fra 2020 har tabt på de færre borgere igen. Netto vil Frederiksberg og Gentofte formentligt opleve et lille tab på den lange bane – men da er et nyt udligningssystem formentligt trådt i kraft.

En anden del af de kommuner, som står til gevinst er kommuner, som har indført korrekt kontrol uden et egentligt økonomisk incitament. I nogle kommuner er det lidt en tilfældighed, at man i CPR-registeret havde en IT-kyndig medarbejder, som havde kompentencerne til at systematisere kontrollen. I andre kommuner er det en lidt gammeldags ordentlighed, der har drevet kontrollen. Når NB-Økonomi har talt med dem, så lyder der forklaringer som: “Jamen man skal jo føre CPR-registeret korrekt”.

Esbjerg og Favrskov er eksempler på kommuner, som reelt har tabt betydelige beløb i udligning ved at gøre tingene korrekt.

De store byer er formentligt de store tabere

De kommuner, som vil tabe mest på nye og korrekte CPR-data, er kommuner med mange indvandrere, og som ikke har udført systematisk kontrol. Det gælder især kommuner med mange indvandrere, som blot er i landet i en kortere periode for at studere eller arbejde.

Hvis København har samme fejlrate som de fire kommune, der har indført skærpet kontrol, så står København til at få udligning for cirka 7.850 færre indvandrere, hvilket svarer til, at de mister cirka 300 millioner kroner om året, mens Aarhus står til at tabe cirka 60 millioner og Odense cirka 40 millioner. Til gengæld slipper Aalborg uden de store tab, fordi byen har relativt få indvandrere.

Det skal understreges kraftigt, at ovenstående tal er ud fra den præmis, at kvaliteten af kommunernes CPR-kontrol har været på niveau med de fire kommuner, før de skærpede CPR-kontrollen.

Tallene er mest sikre for vinderkommuner med effektiv kontrol

Tallene for kommuner, som risikerer et tab, er mere usikre end tallene for kommunerne som vinder.

Det skyldes, at effekten af en effektiv CPR-kontrol hos taberkommunerne normalt er ukendt og derfor alene baseret på antagelsen om, at de har samme kvalitet som de fire kommuner, der har indført effektiv kontrol. Den enkelte kommunes tal kan derfor ændre sig markant, hvis kontrollen har været enten bedre eller dårligere.

Modsat gælder hos den del af vinderkommunerne, som allerede har en effektiv CPR-kontrol. Her vil kommunens eget folketal ikke ændre sig (de udfører jo allerede kontrollen), og derfor er deres gevinst alene afhængig af ændrigen af folketallet i alle de kommuner, som ikke i dag udfører en systematisk og proaktiv kontrol med udlændinge.