Undersøgelse skal afgøre om kommuners folketal skal underkendes ved udregning af udligning

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille oplyser, at forhandlingerne om kommunal udligning går igang allerede i oktober. (Foto: Folketingets TV)

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) oplyser, at ministeriet muligvis vil underkende de folketal, som kommunerne har indberettet til beregning af kommunal udligning. Ministeren frygter, at halvdelen af alle kommuner har indberettet fejlagtige tal.

Af Arne Ullum, [email protected]

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) oplyste på et samråd kort før middag, at ministeriet muligvis vil underkende de folketal, som kommunerne har indrettet til Danmarks Statistik og dermed helt ekstraordinært fratage nogle kommuner et tilskud, som de ifølge tallene ellers er berettiget til.

“Ministeriet har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til kvaliteten af det datagrundlag, der foreligger på nuværende tidspunkt for for folketallet pr. føste januar 2019 – det afventer Finansieringsudvalgets undersøgelse,” sagde økonomi- og indenrigsministeren på samrådet.

Undersøgelsen er kommet efter en række artikler her på NB-Økonomi og i andre medier har afdækket, hvordan en række kommuner ikke har gennemført løbende og systematisk kontrol med udlændinges opholdsstatus. Meget tyder ifølge ministeren på, at over halvdelen af kommunerne kan have indberetteet ukorrekte tal.

Konkret var der på samrådet, som var indkaldt af Socialdemokratiet, fokus på at Frederiksberg og Gentofte kommuner i 2020 vil få over 300 millioner kroner fra det såkaldte kriterie for befolkningstilbagegang, som ellers primært er tænkt som hjælp til yderkommuner.

Årsagen til at de to hovedstadskommuner kan få tilskud er, at de rent teknisk har haft en tilbagegang i folketallet på mere end 0,5 procent, efter at de som led i en oprydning i deres folkeregistre fandt end del udlændinge, som var udrejst i tidligere år. Folketallet reguleres ikke bagudrettet, og derfor kommer hele efterreguleringen til optræde som et pludseligt fald i folketallet.

Hjørring Kommune har fremsendt tal til ministeriet, som ifølge kommunen viser, at de to kommuner slet ikke er berettiget til tilskuddet, men ifølge ministeren har ministeriet foreløbigt konkluderet, at “Hjørring Kommunes input ses ikke at kunne anvendes til at påvise at bestemte kommuner har registreret ukorrekt for at optimere i forhold til udligningskriteriet”.

Socialdemokratiet forsøgte på samrådet forgæves at få klartlagt, om ministeren mener, at der reelt har været tilbagegang i folketallet i Gentofte og Frederiksberg, som berettiger til støtte fra faldende folketal.

En af grundene til uklarheden er angiveligt, at det er et flertal af kommunerne, der som Frederiksberg og Gentofte ikke har registreret udrejste udlændinge rettidigt.

“De sene registreringer af udlændinges udrejse ser ud til at have været et problem i mange kommuner over hele landet og kan derfor ikke isoleres til to kommuner i hovedstadsområdet,” sagde ministeren.

En årsag til den lidt uklare formulering kan være, at mange kommuner, som har indberettet forkerte tal, dermed også har fået forkert udligning. Spørgsmålet er derfor, om ministeriet kan vælge kun at ændre i udligningen for nogle af de mange kommuner, som i givet fald har indberettet forkerte tal.

Ministeren forsvarede Gentofte og Frederiksberg

Ministeren oplyste på samrådet, at han har pålagt kommunerne at få ryddet op i CPR-registrene inden første oktober, og dermed vil de kommende måneders tal i Danmarks Statistik afsløre, hvor store fejl der har været i folketallet.

Ministeren afviste på mødet blankt kritikken fra Socialdemokratiet af, at Gentofte og Frederiksberg overhovedet kan få andel i pengene fra puljen for faldende befolkningstal. Han mindede således om, at begge kommuner fortsat vil være store bidragsydere til udligningssystemet, og at der derfor ikke er tale om, at de får penge.