Skarp kritik af indenrigsminister for at blande sig direkte i sag hos Ankestyrelsen

Del artiklen:
Social- og Indenrigsminister Astrid Kragh (S) har meget usædvanligt i et svar til Folketinget givet klart udtryk for, hvordan en verserende klage i Ankestyrelsen over behandlingen af en dement på et plejehjem i Thisted bør afgøres i Ankestyrelsen.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Den nye social- og indenrigsminister Astrid Kragh (S) får massiv kritik for at have dømt ansatte på et plejehjem i Thisted inden sagen er behandlet i Ankestyrelsen. Svaret til Folketinget er angiveligt alene baseret på artikel i Ekstra-Bladet.

Af Arne Ullum

Når juristerne i Ankestyrelsen, som ifølge reglerne er en uafhængig styrelse under Social- og Indenrigsministeriet, om kort tid skal afgøre om medarbejderne og ledelsen på plejehjemmet Fyrglimt i Thisted ulovligt har fastspændt en 87 årige kvinde, så har de via et svar til Folketinget fået et vink med en vognstang fra deres egen minister, Astrid Kragh, om, at Ankestyrelsen bør give klageren ret.

“En sådan behandling af vores ældre borgere skal selvfølgelig stoppes,” skriver ministeren i et svar til Folketinget.

Den konklusion er angiveligt alene baseret på en artikel i Ekstra-Bladet, hvor avisen kun skriver, at “eksperter mener, at det er både uværdigt og muligvis ulovligt.”

Skaber tvivl om de offentlige ansatte retssikkerhed

Sagen rejser et principielt spørgsmål om retssikkerheden for ansatte, ledere og folkevalgte i det offentlige, når ministre inden en sag er afgjort i Ankestyrelsen udtaler sig om sagerne, og dermed sender et klart signal til Ankestyrelsens ledelse og medarbejdere om, hvordan de vil have en sag afgjort.

I FOA er man stærkt utilfreds med, at ministeren med sit svar dømmer de ansatte på plejehjemmet på forhånd.

“Vores medlemmer bliver dømt på forhånd af ministeren på baggrund af en forside på Ekstra-Bladet. Ingen spørger om, hvorfor personalet har handlet, som de har gjort, og nu bliver afgørelsen fra Ankestyrelsen jo lidt ligegyldig – for medarbejderne er allerede dømt af Ekstra-Bladet, Alzheimerforeningen og social- og indenrigsministeren,” siger formanden for social- og sundhedssektionen i FOA, Torben Klitmøller Hollmann.

Endnu værre at det indenrigsministeren der blander sig

I det konkrete tilfælde er der det særlige forhold, at Ankestyrelsen hører under Social- og Indenrigsministeriet, og det er således ministeren som eksempelvis udnævner direktøren for Ankestyrelsen.

“Hvis det havde været sundhedsministeren der kommenterede en sag, som var under behandling i Ankestyrelsen, så ville jeg måske bare ryste lidt på hovedet. Men det er jo særligt kritisabelt, når det er den minister, som bestemmer over Ankestyrelsen,” siger Torben Klitmøller Hollmann.

Den tidligere minister, Simon Emil-Ammitzbøll-Bille (LA) understregede ellers ved udnævnelsen af den seneste direktør for Ankestyrelsen i april 2017, at “ankestyrelsen er en faglig uafhængig myndighed.[…] Styrelsens væsentligste funktion er at garantere borgernes retssikkerhed ved en hurtig og korrekt afgørelse af klagesager.”

Kommunaldirektør har tillid til Ankestyrelsen, men frygter tvivl hos medarbejderne

I Thisted Kommuner siger kommunaldirektør Ulrik Andersen, at han trods ministerens indblanding i sagen har tillid til, at medarbejderne i Ankestyrelsen vil træffe en uafhængig afgørelse.

“Men jeg kan godt forstå, hvis det skaber tvivl hos eksempelvis vores medarbejdere om Ankestyrelsens uafhængighed i sagen , og det er uheldigt,” siger kommunaldirektøren.

Loven er klar: Ingen instruktioner fra minister

Ministerens indblanding er usædvanlig set i lyset af §68 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor det direkte står, at “Ankestyrelsen er […] uafhængig af instruktioner vedrørende afgørelsen af den enkelte sag.”

Social- og indenrigsministerens svar til Folketinget kunne i andre sager ofte blive betragtet som en instruktion til embedsmændene. Det efterlader medarbejderne i Ankestyrelsen i den usædvanlige situation, at de har fået noget der nemt kan opfattes som en instruktion fra deres minister i form af et svar til Folketinget om en afgørelse i en konkret sag, men loven siger samtidig, at de ikke skal eller må lade sig påvirke af ministerens instruktion.

Læs også:
Minister vil præcisere svar til Folketinget efter kritik fra FOA


Fakta: Her er hele svaret

Spørgsmål nr. 14: ”Vil ministeren kommentere artiklerne “SPÆNDT FAST DØGNET RUNDT”, “Mistede benet bid for bid”, “THISTED VIL IKKE FORKLARE SIG” og “Flere er blevet kvalt i de farlige stofseler” bragt i Ekstra Bladet den 24. juli 2019? Vil ministeren i forlængelse heraf indhente en redegørelse fra Thisted Kommune? Alzheimerforeningen udtaler i artikelserien, at der ikke er tale om en enkeltstående sag, hvordan vil ministeren i lyset heraf sikre en god og værdig behandling af ældre på plejehjem?

Svar: Det gør ondt langt ind i hjertet at læse om borgere, der behandles uværdigt. Disse artikler gør stort indtryk på mig og vidner om, at der er nogen, der ikke overholder de regler, der er skabt for at passe på samfundets sårbare borgere. Hensynet bag servicelovens magtanvendelsesregler, herunder reglerne om anvendelse af stofseler, er at give plejepersonale mulighed for at varetage omsorgen for borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være en situation, hvor en borger ikke kan holde sig oppe i sin stol ved middagsbordet, og der derfor er behov for, at plejepersonalet giver borgeren en stofsele på, som forhindrer, at borgeren falder ned af stolen og kommer til skade. Stofseler kan kun anvendes, hvis der er risiko for væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Og det er kommunalbestyrelsen, der skal ind og vurdere, om disse betingelser er opfyldt, og der dermed kan gives en tidsbegrænset tilladelse til anvendelse af stofseler. Plejepersonalet kan så på baggrund af tilladelsen anvende stofselerne, dog således at de altid skal sikre, at principperne om proportionalitet og skånsomhed overholdes. Og kommunalbestyrelsen har pligt til løbende at følge op på støtten til den enkelte borger, herunder hvor meget magt der anvendes over for borgeren. Stofseler kan altså ikke anvendes systematisk, og derfor lader det til, at de beskrivelser, der fremgår af Ekstra Bladets artikler, er udtryk for, at reglerne om anvendelse af stofseler ikke bliver overholdt i den pågældende sag. Jeg kan se, at der er klaget over anvendelsen til Ankestyrelsen, og det er jo den helt rigtige vej at gå. For en sådan behandling af vores ældre borgere skal selvfølgelig stoppes.