Forskel i skat er mellem billigste og dyreste kommune er reelt 6,5 procentpoint

Del artiklen:

Indregner man de reelle ejendomsværdier er forskellen i beskatningsniveauerne 6,6 procentpoint. Det svarer til næsten en tredjedel.

Af Arne Ullum, [email protected]

Skatteyderne i Oddsherred og en række andre udkantskommuner betaler reelt næsten en tredjedel mere i skat og grundskyld til kommunen af deres indkomst og grundværdier end skatteyderne på Frederiksberg.

Det viser tallene for beskatningsniveauerne i de danske kommuner, hvis man erstatter de nuværende fejlagtige ejendomsvurderinger med de forventede nye og mere korrekte ejendomsvurderinger.

Forskellen er udtrykt i, hvor stor en andel borgerne betaler i skat, og ikke i den faktiske skattebetaling i kroner og ører, som naturligvis er markant højere på Frederiksberg på grund af højere indkomster og grundværdier.

Der er to hovedårsager til forskellene i beskatningsniveauerne:

__________________________________________________________________________________

Sådan har vi gjort:

Beskatningsniveauer udtrykker, hvor stor en del af det samlede beskatningsgrundlag, som borgerne betaler i skat til kommunen i form af kommuneskat og grundskyld.

Ifølge udligningsloven tillægges en kommunes beskatningsgrundlag en andel af de skattepligtige grundværdier. Se teksten fra Økonomi- og Indenrigsministeriet nederst i teksten.

Det er en del af boligskatte-aftalen, at provenuet fra grundskylden i kroner og øre skal være uændret i de enkelte kommuner, selv om vurderingerne stiger kraftigt mange steder. Det betyder, at de afgiftspligtige grundværdier stiger, samtidig med at promillesatsen falder i de fleste kommuner. Vi har meget enkelt ud fra de udmeldte fremtidige forventede grundskyldspromiller udregnet de forventede grundværdier i 2021 for hver kommune.

De senest tal er fra 2016, og disse tal er korrigeret med den gennemsnitlige afvigelse i forhold til provenuet for grundskylden for at korrigere for usikkerheder.

Vi har herefter beregnet, hvordan beskatningsniveauerne ville se ud, hvis man erstatter de fejlagtige grundvurderinger med de grundværdier, som ligger til grund for boligskatteaftalens foreløbige vurdering af de fremtidige grundskyldspromiller.

For at sikre sammenhæng i tallene er der for alle kommuner indregnet de skatteprocenter og grundskyldspromiller, som var gældende i 2019, og som indgår i datamaterialet bag Udmelding af tilskud og udligning fra september 2019.

Tallene skal af ovenstående grunde tages med et vist forbehold. De præcise tal for de fremtidige beskatningsniveauer vil først være kendt, når de endelige vurderinger er på plads engang i 2022.

I en række udkantskommuner er de nuværende vurderinger for høje, og afspejler derfor en nedsættelse af grundskyldspromillen fra 34 til 30 ikke de nye ejendomsvurderinger, men derimod et politisk valg. 

Det gælder for kommunerne Bornholm, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland og Vordingborg. De beregnede beskatningsniveauer for disse kommuner vil derfor være være overvurderet, hvilket betyder, at forskellen til de laveste kommuner er undervurderet.
Uddrag af beskrivelsen for udligningen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt en nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier for henholdsvis produktionsjord og øvrige ejendomme. Andelen af de afgiftspligtige grundværdier for produktionsjord er for 2018 fastsat til 2,8 pct. og for øvrige ejendomme til 10,5 pct. Andelene er fastsat ud fra grundskyldens landsgennemsnitlige vægt i den kommunale beskatning.